Disclaimer

Opkijken.nl is een product van stichting De Luisterpost|Bralectah (LPB). Het specialisme van LPB is het maken en beschikbaar stellen van audiovisueel materiaal. (voor meer informatie over de LPB zie: www.luisterpost.nl)

Opkijken en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van de LPB. Het is niet toegestaan om (delen van) de site openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de LPB. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Het audiovisueel materiaal op Opkijken.nl wordt door de LPB met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De LPB behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Voor al het aanbod geldt dat wij als redactie van Opkijken niet altijd de inhoud volledig onderschrijven, maar wel overtuigd zijn van het nut om dit materiaal in gesprek ter discussie te stellen.

Hoewel de LPB alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de stichting niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. De LPB sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.